Cồn thực phẩm từ rỉ đường 96 độ dùng trong mỹ phẩm